za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu
„U školi, kao i u sportu, moramo stalno da se usavršavamo. Svako od nas i kada izgubi treba da zna šta kod sebe treba da popravi... i da nastoji da to i uradi. U sportu treba težiti priznanju, ali stalno treba imati na umu i da je sport više od osvajanja trofeja. To je prostor za razvoj, za druženje, zabavu u kome svi imaju pravo da učestvuju. I u kome samim učestvovanjem pobeđuju.“

Ana Ivanović,
Nacionalna ambasadorka UNICEF-a za Srbiju

Nasilje među decom

Osnovno-školski uzrast je, na žalost, često povezan sa različitim oblicima nasilja: od kažnjavanja, preko represivnog disciplinovanja, do raznih oblika vršnjačkog nasilja, poput ogovaranja, širenja laži o drugima, isključivanja iz zajednice vršnjaka, udaranja i sl. Dečaci i devojčice su podjednako skloni nasilnom ponašanju, s tim što dečaci više ispoljavaju fizičko, a devojčice psihološko nasilje. 

Mada svi znaju da se nasilje dešava, ovaj društveni problem se, iz raznih razloga, ignoriše. Na nasilje u školi se ne reaguje, ili se, čak, podstiče.

Stanje u školama u Srbiji

Istraživanje u 54 osnovne škole u Srbiji je pokazalo da je kod nas nasilje dramatično rašireno. Uzorak je činilo 32.617 ispitanika, od čega 28.931 učenika (od 3. do 8. razreda) i 3.686 odraslih koji rade u školama (od čega 2.650 nastavnika). Zahvaćen je vremenski period od 3 meseca, koji su prethodili trenutku istraživanja, a nekim pitanjima i period celokupnog školovanja.

Odgovori ispitanika ukazuju da je 65% učenika bar jednom, a 24% više puta bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja u periodu od tri meseca. Najzastupljeniji oblici nasilnog ponašanja su: verbalno nasilje (vređanje, ismevanje), širenje laži i spletkarenje, te pretnje i zastrašivanja.

Tokom ukupnog školovanja 44% učenika je bilo jednom, ili više puta izloženo nasilnom napadu vršnjaka. Čak 23% učenika izjavljuje da su jednom (17,6%) ili više puta (4,7%) u poslednja tri meseca doživeli da ih nastavnik uvredi, ismeje (verbalno nasilje), ili udari (fizičko nasilje).

Istraživanje je ukazalo na vrlo komplikovane krugove nasilja u školama. Čak 28% dece je na neki način uključeno u nasilnu interakciju među vršnjacima, a gotovo je nemoguće razdvojiti decu koja su nasilna prema vršnjacima od dece koja su izložena nasilnom ponašanju vršnjaka.

Program „ŠKOLA BEZ NASILjA - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu“

UNICEF je, na osnovu pozitivnih iskustava u nekoliko zemalja, zajedno sa nadležnim ministarstvima i timom stručnjaka, započeo sveobuhvatni program „ŠKOLA BEZ NASILjA - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu“. Program pruža deci i odraslima set potrebnih znanja i veština za upravljanje konfliktima-pregovaranje, posredovanje, za negovanje atmosfere tolerancije i razumevanja u školama, za kreativno i konstruktivno izlaženje iz situacija nasilja (pravila i restitucija, vršnjački timovi u akciji, školsko forum pozorište i sl). Programom su obuhvaćeni nastavnici i deca, ali i ostalo osoblje u školama, kao i roditelji i šira lokalna zajednica.

Tokom realizacije programa, uočena je potreba za pružanjem dodatne podrške roditeljima u prepoznavanju i suočavanju sa situacijama nasilja. Priručnik za roditelje „Šta je danas bilo u školi?“ nastao je na osnovu iskustava u radu sa roditeljima u okviru programa Škola bez nasilja i dostupan je na zvaničnoj elektronskoj stranici UNICEF-a: www.unicef.org/serbia .

Na pomenutoj adresi, nalaze se i produkti kampanje „Ti si faca“ koja ima za cilj isticanje pozitivnih vrednosti u vršnjačkoj komunikaciji i druženju. Publikacija „Fer je kad igra Fer“ (takođe je dostupna na UNICEF-ovom sajutu) nastala je nakon volonterske akcije i otkriva nam kako deca doživljavaju fer odnos u sportu i životu.

Komponente programa

Program je razvijen kroz 4 sadržinske komponente:

1. Istraživačka komponenta - istraživanje iskustava i stavova svih u školi o nasilju, obrada i prezentacija rezultata nastavnicima, deci, roditeljima i lokalnoj zajednici;
2. Edukativna komponenta - obuka nastavnika i školskog osoblja o nasilju, veštinama konstruktivne komunikacije, kao i otvorenog dijaloga među decom i odraslima, o upravljanju konfliktima, o preventivnoj ulozi školskih pravila i restitucije tj. nadoknadi štete, o pozitivnoj disciplini, o konstruktivnoj intervenciji, o formiranju unutrašnje zaštitne mreže u školi;
3. Vršnjačka komponenta - rad sa decom-vršnjacima na prepoznavanju i otkrivanju, nasilja, vršnjačkoj zaštiti i „nasilnika“ i „žrtvi“, izgradnji uzajamnog poverenja i smanjenju nasilnog ponašanja među vršnjacima;
4. Komponenta porodica/mediji/lokalna zajednica - promocija uzajamne saradnje, i mobilisanje javnosti za izgradnju savezništva i aktivno delovanje na smanjenju nasilja u zajednici.

7 koraka ka „ŠKOLI BEZ NASILjA“

Primena programa i trajna ugradnja u Školski program rada/školski kurikulum traje najmanje jednu školsku godinu. U ovom procesu škola prolazi kroz 7 koraka:

· podizanje svesti o problemu - prihvatanje da se nasilje događa u školi;
· formiranje Unutrašnje zaštitne mreže (UM) - donošenje procedura i mehanizama njenog trajnog funkcionisanja;
· uspešno funkcionisanje UM - beleženje nasilja i preduzimanje mera zaštite;
· formiranje Spoljašnje zaštitne mreže (SM) - uključivanje Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Opština u funkcionisanje UM u školama;
· obraćanje za pomoć dece/porodica izloženih nasilju i uspostavljanje poverenja u zaštitnu mrežu;
· funkcionisanje vršnjačkih timova - prevencija, efikasne intervencije, integrisanje u zajednicu učesnika u nasilju;
· samoprocena škole o tome da li je postala bezbedno okruženje za decu.

Da decu ne boli kada su u školi!

Program „Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu“ je rezultat inicijative građana zabrinutih zbog povećanja nasilja među i nad decom i mladima u Srbiji poslednjih godina. On se finansira isključivo sredstvima prikupljenim u lokalnoj zajednici, donacijama građana i privrednika putem „usvajanja škola“. Za sprovođenje kompletnog programa u jednoj školi potrebno je 270,000 dinara.

Program se trenutno sprovodi u 137 osnovnih škola u Srbiji. Devojčice i dečaci u školama u kojima se sprovodi program već menjaju nasilne obrasce ponašanja i zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima i roditeljima, stvaraju bezbedniju i stimulativniju sredinu u kojoj uče, rastu i razvijaju svoje potencijale.
Twitter